Kanpur Medical centre Pvt. Ltd.,

Address:

#120/500 (24),

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

2295152 , 2295520