IMS & SUM Hospital

Address:

K-8,

City:

Khordha

State:

ODISHA

Phone:

0674-2386214/292