Bhaskara Hospitals

Address:

MAIN ROAD, SHAPUR NAGAR

City:

Hyderabad

State:

Telangana

Phone:

040 - 23092744