Jagannath Health Care

Address:

Plot No:185P, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 751007; Dist: Khordha; State: Orissa

City:

Bhubaneswar

State:

Odisha

Phone:

STD (0674) Tel: 2545574 2545575 2545576 Fax: 2545574