Nasik Healthcare and Research Centre Pvt. Ltd.,

Address:

Dr.Homi Bhabha Nagar

City:

Nashik

State:

MAHARASHTRA

Phone:

250146 , 2501885 , 2551739