Simla Sanitarium & Hospital

Address:

Carton House

City:

Chaura Maidan

State:

HIMACHAL PRADESH

Phone:

2802248, 2805779