Deepak Clinic-N-Nursing Home

Address:

Plot No. 84(D.C.) Saheed Nagar Bhubaneshwar 751007

City:

Bhubaneshwar

State:

Odisha

Phone:

2547620,2547420